Gwarancja

  1. Gwarancja zostaje udzielona wobec wszystkich klientów mających siedziby lub stałe miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.
  2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji towaru, powstałych w wyniku nieprawidłowego ich przechowywania .
  3. W ramach gwarancji kupujacemu przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia. Kupującemu przysługuje jednak prawo zastąpienia naprawy towaru - towarem nowym tj. dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku zaprzestania sprzedaży towaru przez Sprzedawcę, może on zastąpić towar wadliwy towarem o parametrach nie gorszych niż parametry towaru zakupionego.
  4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu Gwarancji jeśli nie zawiadomi Sprzedawcę o wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia.
  5. Licząc od dnia zakupu towaru, Sprzedaca udziela gwarancji na 24 miesiące.
  6. W przypadku stwierdzenia, że usterka nastąpiła z winy Kupującego – zobowiązany jest on do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów transportowych.